EU, ERDF
ETC AT-CZ
ETC AT-SK ETC AT-HU
O nás: Ponuka
EUREGIOforum 2000-2006 (PDF, 5 MB)

EUREGIOforum+ je ...

... spojením organizácií regionálného rozvoja, ktoré sa zaoberajú zahraničnou spoluprácou. Sme záujmové zoskupenie, presahujúce hranice regiónov a svojou činnosťou podporujeme obce a mestá, spolky, mikroregióny, inicitívy a podnikateľov pri koncepcii, pri realizácii a uplatnení zahraničných projektov. V oblasti spolupráce medzi Východom a Západom by sa mali spoločne rozvíjať nové cesty, aby sa zvýšila akceptácia obyvateľstva pre cezhraničné aktivity.

... na prax orientovaná sieť ...

Za posledné roky kládli regióny Dolného Rakúska dôraz na rozličné ťažiská rozvoja: Región Weinviertel zbiera príkladné skúsenosti pri budovaní cezhraničného regionálného združenia regiónov s Južnou Moravou a Západným Slovenskom, región Waldviertel slúži ako vzorový región pre oblasť telematiky, región Mostviertel a dolnorakúský Zentralraum sa profilujú v regionálných a podnikateľských kooperáciách, región Industrieviertel je bránou Dolného Rakúska k Maďarsku. V EUREGIO fóre môžu regionální manažéri uplatniť svoje skúsennosti a realizovať trvalé cezhraničné projekty. Regionálné manažmenty a regionálné rozvojové združenia Dolného Rakúska, Slovenska, Čiech a Maďarska budú poskytovať spoločne know-how a navzájom sa podporovať pri cezhraničnej práci na projektoch.

... pre všetky organizácie, ktoré cezhranične pracujú.

Obciam, spolkom, mikroregiónom a regionálným iniciativám by mali byť uľahčené prvé kroky cez hranicu tak, aby nakoniec privysoko stanovené očakávania neviedli ku sklamaniu. Pokiaľ sa jedná o cezhraničnú spoluprácu a nachádzanie riešení vedúcich k obojstrannému zvýhodneniu, sme my vhodným partnerom.

... radi vás podporíme...

Regionálné manažmenty sú priesečníkom medzi potrebami regiónov a podporných programov krajín, ako aj Európskej únie. My poznáme "naše" regióny a chceme vaše projekty podporiť, či už po obsahovej stránke alebo prostredníctvom nadviazania kontaktov. Koordinujeme, aktivizujeme alebo moderujeme spoluprácu s rôznymi skupinami. Ako štartovacie miesto pre plánovanie projektov vám poskytneme prvú konzultáciu. Naše regionálne silne zakotvené organizácie vám budú pomocné pri realizácii projektov.

... na ceste od projektovej myšlienke ...

prostredníctvom informačných podujatí a workshopov uľahčíme prácu v cezhraničnom manažmente. Ako inštrumenty k tomu slúžia:
EUREGIO forum informačná služba- informuje pravidelne o cezhraničnom vývoji v Rakúsku a priľahlých susedných krajinách. Takto ste s malým vynaložením času vždy v obraze.
Každoročné medzinárodné EUREGIO zasadanie sa etablovalo ako fórum kontaktov regionálných iniciatív na vonkajšej hranici EU v smere od Baltického mora až po Jadran.

... až po cezhraničnú spoluprácu...

EUREGIO inovačná cena bude udelená za obzvlášť vydarené a v budúcnosti aplikovateľné projekty cezhraničnej spolupráce, ktoré sa budú realizovať spoločne so susedmi z jednej a druhej strany hranice.